Pierwsza Komunia Święta

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”

(J 6,35)

Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (kan. 897).

Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku (kan. 898).

Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa (kan. 913 §1).

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Rodzice i Dziecko do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:

  • Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Dziecko powinno wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej  w zakresie klasy drugiej, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.
  • Systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej.
  • Systematyczny udział w nabożeństwach liturgicznych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie, droga krzyżowa w Wielkim Poście).
  • We wszystkich spotkaniach uczestniczy z dzieckiem przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).
  • Ewentualne nieobecności na spotkaniach w kościele należy usprawiedliwiać.
  • Dzieci, które były ochrzczone poza Parafią Najświętszej Rodziny w Małych Kozach powinny dostarczyć do księdza metrykę chrztu.
  • Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej  w parafii zamieszkania.

Fotograf i operator sprzętu audiowizualnego, którzy zamierza wykonywać swoje czynności podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej jest zobowiązany do przedstawienia kapłanowi dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i pisemne upoważnienie z Kurii.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl