Małżeństwo

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”

(Mt 19, 5-6)

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601 )

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej), przedstawiając wymagane dokumenty:

  • Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny 3 miesiące od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
  • Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
  • Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.
  • Dowody tożsamości
  • Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem).
  • Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
  • Jeżeli oboje narzeczeni są z poza parafii Najświętszej Rodziny, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem jednej z parafii narzeczonych.
  • Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl