Chrzest

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.”

(Mk 16,15-16)

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)Sakrament chrztu świętego ustanowił Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce. Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”

Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.Rodzice dziecka:

  - przygotowują się do chrztu dziecka,

  - są obecni,

  - publicznie proszą o chrzest,

  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,

  - wyrzekają się szatana,

  - składają wyznanie wiary,

  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),

  - są świadkami wiary dla dziecka,

  - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),

  - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,

  - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,

  - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,

  - świętują dzień Patrona,

  - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych).

 Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.Rodzice chrzestni
:

  - wyznaczeni przez rodziców,

  - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,

  - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,

  - należą do Kościoła katolickiego,

  - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,

  - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,

  - trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu,

  - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,

  - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,

  - żyją wiarą, nadzieją i miłością,

  - modlą się za chrześniaka,

  - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać następujące osoby:

 • Nieochrzczone.
 • Należące do jakiejś sekty religijnej.
 • Które publicznie zaparły się wiary, niepraktykujące.
 • Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 • Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 • Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

Zgłaszając dziecko do Chrztu Świętego / przynajmniej tydzień przed uroczystością/ należy przedstawić:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, miejsce zamieszkania)
 • data i miejsce ślubu
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) W dniu chrztu należy dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią Najświętszej Rodziny)
 • pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią Najświętszej Rodziny w Małych Kozach.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.Sakrament chrztu sprawowany jest podczas Mszy świętej w II niedzielę każdego miesiąca o godz. 11.30.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl