Bierzmowanie

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”

(Dz 8,14-17).

„Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny „

(KRK 1316).

Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia i dopełnia owoce chrztu świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest więc konieczne dla stawania się w pełni chrześcijaninem.

Jezus Chrystus przez swe życie, a szczególnie przez mękę i śmierć wysłużył Kościołowi dar Ducha Świętego. W dniu zmartwychwstania obdarzył Duchem Świętym Apostołów. W sposób dostrzegalny w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Jego mocą zaczęli odważnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Ludzie, którzy uwierzyli słowom Apostołów i przyjęli chrzest z ich rąk, otrzymali także Ducha Świętego.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
  • udoskonala naszą więź z Kościołem;
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Kandydat do bierzmowania wybiera również sobie nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Sprawę wyboru imienia winien omówić z kapłanem lub ze swoim katechetą.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która: jest dojrzała do spełnienia tego zadania ( ukończony 16 rok życia), należy do kościoła katolickiego, przyjęła już bierzmowanie i prowadzi życie zgodne z wiarą. Przed uroczystością bierzmowania zarówno kandydat jak i świadek przystępują do sakramentu pokuty i pojednania.

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. 

Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa sakramenty przyjmuje się w parafii zamieszkania.

Sakrament bierzmowania w naszej parafii udzielany jest co trzy lata w terminie uzgodnionym z Księdzem Biskupem. Do bierzmowania przygotowuje się młodzież  drugiej i trzeciej klasy szkół gimnazjalnych oraz pierwszej klasy ponadgimnzjalnej. Przygotowanie obejmuje oprócz regularnej katechezy szkolnej, także spotkania w grupach w cyklu tygodniowym lub co miesięcznym, które prowadzone są przez księdza wikariusza z parafii.

 Kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez systematyczne uczestniczenie w niedzielnej mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, branie udziału w spotkaniach grupy do bierzmowania oraz uczestnictwo w nabożeństwach.

Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w terminach uzgodnionych z prowadzącym duszpasterzem.

Dokumenty które należy przygotować wcześniej, to przede wszystkim świadectwo chrztu z dokładnym adresem parafii chrztu (tzw. metryka chrztu świętego do bierzmowania) Metryka chrztu obowiązuje jeżeli kandydat do bierzmowania jest ochrzczony poza parafią. Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii. Zgoda własnego proboszcza dla kandydatów spoza parafii.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl