Ruch Światło – Życie

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”

-- Jan Paweł II

Jesteśmy wspólnotą, która skupia w sobie ludzi młodych duchem i ciałem. Wspólnotę tworzy młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Nasza grupa liczy 20 osób. Tym, co nas łączy jest serce otwarte na Pana Boga i drugiego człowieka. Staramy się naśladować Chrystusa w Jego postawie Sługi i świadczyć o Nim w naszych środowiskach.

Spotykamy się raz w tygodniu. W piątki gromadzimy się na Eucharystii o godz. 17.00 (w sezonie letnim o godz. 18.00), po której odbywają się nasze spotkania modlitewno – formacyjne.

Mają one zawsze charakter otwarty i przeznaczone są dla całej wspólnoty i wszystkich zainteresowanych. Jednak prawdziwy rytm naszej pracy wyznaczają spotkania w małych grupach, prowadzonych przez animatorów. Podczas tych spotkań modlimy się, rozmawiamy, a przede wszystkim rozważamy i dzielimy się Słowem Bożym.

Dojrzewanie duchowe w Oazie odbywa się, zarówno podczas cotygodniowej pracy w grupach podczas roku szkolnego, jak i podczas wakacji na dwutygodniowych obozach, tzw. oazach wakacyjnych.

Spotkania wspólnotowe przygotowują nas do głębszego i bardziej świadomego przeżywania liturgii, odkrywania jej piękna, jak i aktywnego w niej udziału. Uczymy się prawdziwego świętowania i dziękczynienia podczas Eucharystii, która jest źródłem i wyrazem naszej wiary.

Znakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol fos – dzoe (gr. światło, życie splecione literą omega tworzące krzyż).

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Na tych spotkaniach wspólnie oddają siebie i cały Ruch Światło-Życie w ręce Niepokalanej.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii, który składa się zarówno z osób świeckich jak i duchownych. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w  1954 roku.  Ruch Światło - Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzoną metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987).

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl