Rada parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37).

W Dekrecie  o Posłudze i Życiu Kapłanów  (DK 9) czytamy: „prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu”. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy jest między innym Rada Parafialna.

 Parafialna Rada Duszpasterska stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół, oraz organem doradczym. Jej zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...

W skład rady wchodzą trzy grupy członków: a) z urzędu, b) mianowani przez proboszcza parafii, c) wybrani przez parafian. Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii Najświętszej Rodziny w Małych Kozach liczy 20 osób. Spotkania Rady  zwołuje Ks. Proboszcz i przewodniczy obradom. Częstotliwość posiedzeń zależy od aktualnych potrzeb parafii. Dodatkowo w naszej parafii Członkowie Rady wspomagają Księdza Proboszcza, podejmując między innymi posługę roznoszenia opłatków wigilijnych przed Świętami Bożego Narodzenia do domów wszystkich parafian.

Copyright © 2011-2013 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl